اقامت با ثبت شرکت

در این روش متقاضی باید جهت اخذ اقامت یک طرح و برنامه کاری سودآور (Business plan) ارائه نماید. و از طریق این برنامه کاری اقدام به اخذ اقامت نماید.

اقامت با ثبت شرکت